Dansk Privatskole i Læk

af skolens første skoleleder Hans Peter Eskildsen (1946 - 1948)

   Den 7.Februar 1946 rullede en Flyttevogn op foran Døren af den tidligere "Nordmarkschule" i Læk. Dermed begyndte et nyt Afsnit i Bygningens korte, men begivenhedsrige Historie. Bygget som Højskole efter dansk Mønster 1923, fik den Lov til at virke som Kulturcentrum i den lille By, indtil Nacistormen ti Aar senere fejede baade Forstander, Lærere og Elever bort og i de næste 12 Aar hørtes Lyden af Kommandoraab, Trampen af sømslaaede Støvler, Begejstrings- og Heil Raab svirre i Luften. - Hitlerjugendnachwuchsführerschule - S.A. Gau Musikschule - Arbeitsdienstlager - Kaserne for kvindeligt "Wehrmachtsgefolge" - Opholdssted for Flyveplads- og Befæstningsarbejdere fra alle Tysklands Egne og til sidst Lazaret for Krigens Ofre fra alle Europas Egne og Bolig for Flygtninge. Stadier paa Nacismens Vej!

   Der kom travle Dage med Rengøring, Indretning og Forberedelser til Indvielsesdagen, der blev fastsat til den 20.Februar. Den tyske højere Skole fra Niebøl, der disponerede over 3 af Rummene gav Eleverne en Time fri og i Hast blev to sammenstødende Klasseværelser omdannet til Festlokale. Repræsentanter for danske og tyske Skolemyndigheder, Byens Borgmester, Forbindelsesofficereren , særligt indbudte Gæster og en talrig Skare fra Byen og Omegnen deltog i Festen. Der blev, som det er Skik ved den Slags Begivenheder, holdt en Mængde Taler, der Dagen efter var Forsidestof i Flensborg Avis.

Martha Vig Petersen (født Uldall-Jessen) underviser i 1946
Martha Vig Petersen (født Uldall-Jessen) underviser i 1946

Næste Morgen begyndte Undervisningen med 45 Elever. Det første Indtryk var opmuntrende. Hos store og smaa lyste Øjnene af Forventning og Nyhedens Glæde. Meget hurtigt lærte vi hinanden at kende - velbegavede og mindre velbegavede Børn, fra velstaaede Hjem og fra mindre velstaaede Hjem - et Tværsnit af alle Samfundslag og Begavelser var repræsenteret. Men et var fælles for alle. Efter bedste Evne og med usædvanlig Flid prøvede Børnene af følge Læreren paa Kundskabens nye Veje. Af og til kom en forsinket Indmeldelse. Hvor var de nye dog tungnemme, syntes de "gamle".

   Men efter Paaskeferien sprængtes Rammerne paa denne enklassede Skole. De engelske Planer om at indrette tysk Elevhjem for den højere Skole i Niebøl i Bygningen var strandet. Planer om en tysk Handelsskole var skrinlagt.

   Vort Elevtal voksende til 108. Vi fik Tilsagn om at maatte bruge de øvrige Lokaler. Skolen maatte have Hjælp og Frk. Uldall-Jessen kom fra Hoptrup fyldt af Energi og Arbejdsglæde. Hun sang sproget ind i Børnene.

   Lokalerne blev malede, Gardiner kom for Vinduerne; Brædder, Pap og Blik blev erstattet med nye Ruder. De smaa kravlede ned fra de lange Forsamlingshusbænke ved de høje Borde og satte sig stolt tilrette paa de nye Stole. Vi begyndte paa Skolebespisning. Hos enkelte blev Havregrøden vædet med Taarer, mens andre syntes, det var en Herreret, som smagte efter mere.

Postkort af "Heimvolkshochschule" (1934-1945: Nordmarkschule): her startede den danske skole i Læk efter Anden Verdenskrig side om side med den tyske skole
Postkort af "Heimvolkshochschule" (1934-1945: Nordmarkschule): her startede den danske skole i Læk efter Anden Verdenskrig side om side med den tyske skole

   Det har vist sig at være til uvurderlig Nytte at have en paalidelig Tillidsmand. Med aldrig svigtende Interesse følger Købmand Thomas Jacobsen Skolens Gang. I Midten af August kom lærer Anker Pedersen hertil fra Tønder. Hans Møbler venter endnu paa et Loft i Frøslev paa, at Besættelsesmagten giver Tilladelse til , at de maa indføres og tages i Brug igen.

   Særlige Begivenheder? Ja, en Del; mest glædelige, - men spørg Børnene. Alle de 45 først indmeldte Børn var i Danmark i Sommerferien. De vil alle fremhæve Opholdet der som det store Lyspunkt. Det har aabnet deres Øjne for mange ukendte Ting og været med til at knytte Baand over den næsten helt lukkede Grænse. I Læk venter 126 Børn spændt paa, om der skulde blive en Chance til næste Aar.

 

sign. H.P.Eskildsen

12.12.1946

 

(Transkriberet af Henry Bohm den

12.12.2015)

Frikvarter i "Heimvolkshochschule"'s skolegård
Frikvarter i "Heimvolkshochschule"'s skolegård

Download
Eskildsens beretning 1946.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.5 MB

Hans Peter Eskildsen

Kilde: Skoleforeningens årsskrift 1947-48 (Side. 40)