Vokseværk på skolen

Læk Danske Skole 2004-2013

af viceinspektør Lorenz Thomsen

2004 er tidspunktet for, at Sydtønder Amt skal have sin egen fællesskole. Beslutningen var ikke uden forbehold. Mon der var kunder nok til butikken? Fik undervisningen nu også den rette kvalitet? Der var nok af ubesvarede spørgsmål i luften. Med 6 omkringliggende grundskoler gik projektet i gang. Intentionen var, at 7.-9. klasse skulle være 2-sporet, dvs. 2 klasser pr. årgang. At der med årene kom så megen gang i udviklingen med henblik på elevgrundlaget, var der nok ingen, der havde regnet med. Kendsgerning er, at der dags dato er 330 elever fordelt på 10 årgange. Og 7.-10. klassetrin er skiftevis to- og tresporet. Denne tendens varer ved de næste 6-7 år, når man ser på børnetallet i amtets institutioner.

Byggepladsen forår 2005
Byggepladsen forår 2005

Skolens fremtidige status som fællesskole gav samtidig mulighed for at ansætte en viceskoleinspektør og dermed lede skolen med et ledelsesteam. Det var der imidlertid også behov for, da der var arbejdsopgaver nok til alle. Man tog fat, opgaverne blev fordelt og de indledende øvelser kunne gå i gang. Byggemøderne fyldte en del, men det var klart, hvis vi (skoleledelsen) skulle have indflydelse på og føling med projektet, så skulle alle facetter på plads sammen med Skoleforeningen som bygherre på den anden side og arkitektbureauet som byggeleder på den anden.

2005 er året, hvor alle ideerne omsættes til praksis. Der tages det første spadestik til nybygningen, gravemaskinerne går i gang, soklen støbes, elementerne sættes på plads, stilladserne sættes op for et byggeri i to plan med rejsegilde og færdiggørelse samt indvielse af Læk Danske Skole, som vi kender den i dag ti år efter. Nybygningen rummer diverse faglokaler, lærerværelset, et industrikøkken og 11 klasseværelser, som danner rammen om den dagligdag for den sydslesvigske undervisningsinstitution, der nu officielt hedder

 

Læk Danske Skole, Propst-Nissen-Weg 55, D-25917 Leck,

tlf. 04662 2403

Dänische Gemeinschaftsschule mit Grundschul- und Förderzentrumsteil – staatlich anerkannt

Rejsegilde juni 2005
Rejsegilde juni 2005

Samme år 2005 modtager Læk Danske Skole for første gang, 7. årgangs elever fra de øvrige skoler i amtet. Hele 59 elever var tilmeldt og havde hjemklasse i den ”gamle gymnastiksal, der var ombygget til to klasseværelser for skoleåret 2005-2006. Året efter var disse rammer forvandlet til et nyt sløjdlokale, og de nye 7. årgangselever flytter sammen med de øvrige fællesskoleelver i de den nye bygning. Den ” gamle skole” renoveres og ombygges til, ud over sløjd, at kunne rumme et edb-lokale, faget billedkunst, en SFO til 30 børn samt skolens administration. Vokseværket tager nu for alvor fat. For hvert skoleår der går, øges ikke kun elevtallet gradvist, også lærerstaben opgraderes med to til tre nye kolleger hvert år og omfatter i dag 28 fuldtidsstillinger.

Skolens profil er ved at tage form, og der skal sættes ord og handling på. I takt med ændringerne i skolestrukturen i Slesvig Holsten, dens nye skolelov og afskaffelse af det tredelte skolesystem til fordel for Gemeinschaftsschule, får Læk Danske Skole udarbejdet sit værdigrundlag. Et værdisæt, der har udgangspunkt i skoleloven, elevers, forældres og læreres succeskriterier for en god dansk skole samt værdier, der udspringer af dansk kultur og dansk undervisningspraksis. I Læk betyder det fire overordnede fokusområder, der vedtages af skolens Samarbejdsråd i 2006.

 

·      Kommunikation

·      Trivsel

·      Personlig udvikling

·      Faglighed

 

 

Disse 4 punkter, som Samarbejdsrådet vedtog, var de væsentligste ingredienser i en god skole og skolehverdag. Et værdisæt, der løbende kan justeres og ændres, hvis behovet herfor opstår.

Fællesskolens første afgangshold juni 2009
Fællesskolens første afgangshold juni 2009

Pædagogikkens spilleregler i fællesskolen justeres henad vejen. Der indføres en ny karakterskala fra A-H (”Übertragungsskala”) i stedet for den traditionelle ”1-6 skala” fra 7.-10. klassetrin og der er nu centralt stillede prøver som afslutning på 9. og 10. klassetrin samt en obligatorisk projektopgave, som en del af de afsluttende prøver. Også heldagsskolen holdt sit indtog på Læk Danske Skole, som et undervisningstilbud med tilhørende madordning.

Som resultat af den nye skolelov i Slesvig-Holsten af 2014 blev kursusdeling afskaffet og den indre differentiering samt inklusionstanken bliver nu centrale begreber i pædagogikken. Det betyder store udfordringer i undervisningen for den enkelte lærer, der ikke kun skal vurdere den enkelte elev individuelt, men også tilgodese dens personlige og faglige kompetencer i den daglige undervisning i et læringsrum, hvor 25 andre elever også vil have opmærksomhed.

 

Vokseværket er imidlertid ikke gået i stå eller afsluttet, bare fordi skolen nu har fungeret som fællesskole i 10 år. Det tager 10 år, at etablere en ny skole og få den til at fungere. Læk Danske Skole har vokset sig til en fornuftig størrelse i dag og er en velfungerende skole på langt de fleste punkter. Fra nu af gælder det udviklingen på vores arbejdsplads. Der vil komme nye opgaver og udfordringer ind fra sidelinjen. Om det er gennem lovgivningen eller ideer fra egne rækker, så skal nye ting afprøves, udvikles og eventuelt være varemærket for netop vores skole.

Flavis den 18.09.2004
Flavis den 18.09.2004